Skip to main content

Full text of "Polskie_mierniki: E620 RM3401"

See other formats


PRZEDSI^BIORSTWO DO^WIADCZAINO-PROOUKCYJNE 
ELEKTRONICZNCJ ARARAT UR Y POMIAROWFJ 

^EUREKA" REFLEKTOMETR TYP RM-3401 
REFLEKTOMETR TYP E620 WVOAWNrCTWA ^NZFUTttU llASr*MMRM .WCMA 
*H4 5PIS TRESCI Str, 1. PRZ£Zf<ACZ£NI£ «... ? 

2. VrPOSAtCNIC ^ 

5. DANE TECHNICZNC .V**.*..*. ? 

. U. QPIS DZIALANIA ^ 

NYKONYWANIE POMIAAOW ^ 

9.1. WklfldAnl« bat«rli S 

9.2. Vl^czenle i kontrola beterll ^ 

9.3. Przy^c7:enle nadaJnlkA 1 ant«ny ^ 

.9.4. Pcaiar oocy padaj^cej 1 odbltaj ^ 

9.9. Vplyw wtr^cenla aprz^B^caa v Uni^ przaaylowq ^ 

9.6. Okraslenle 

6. S2C2ECQLOWY OPIS SOiEMATU El£Ka'RYCZKEOO ••«...••.. 7 

6.1. Sprz^gacz kienuikowy 7 

6.2. WsnBcnlacz nspi^ atalych. z przatvarzaniea ^ 

6.3. Generator Ijopuladv proatok^tnych 9 

6.4. Uklad zasllenla 9 7. WSKA20WKI DOTYCZ4CB NAPRAW 
7.1* Dost^ do wo^trza obudowy 

7.2. UatavrlezLie capita stabillzpwanego 7.3* U&tawienie prawld2,owo4el vakazart noey ••>.•••*.••. H 

7.U. Sprawdzenie wlaanego VPS 

B. VYKAGAMIA DOTYCZ^CB TRANSPORTU I PRZECHOWyWANIA .. 

0.1. Transport 

0.2* Przechowywanle 

9. WYKA2 C255CI 2AMIENNYCH ^2 

10. WYKAZ ELEKEMTOW *13 

11. SOTEKAT IDEOWO - EKSPLOATACYJNY flEFlXlCTOKETRU Wklejka 

12. SCHEHAT TDEOWD - ERSPLDATACYJW RE2YST0RA OBCI 4 ZA- 

J 4 CEGO 20 

13 . SCHEHAT 0LOKOWY 20 

14. WYKK^ NFS 21 

15 . WinOK PtYTY CZOtOWEJ I TYUJBJ 22 I I 
1, pr2ezhac.:enie 

Reflettocietr Jeat przyrz^deo przenoenym, UBOillwlaO^cytt 
pooler TBocy wy^^cibwe^ oadajolkdw ora2 paraoetrdv dopasovania 
nadajnlka 2 enten^, w aaicreaie JO-470 rtia, Refl.ektonetr da^e 
bezpoaradni 1 nlezaletny poolar aocy Tall padaj^cej 1 odbltaj 
we vapdloaiowej Xiadi przeaylowej wysoklej cz^atotllwodci. 

2. WYP0SA2EMIE 2.1, VgT3oaa2anle atandardowe 

a/ gnUzdo spacjalne vg rys. D-30-9S47 /BMC- 90/ 
b/ wtyk apeojalny wg rya. C-50-5B51 /BMC-50/ 
c/ inatrukcja obatugl 1 aerwisu 
d/ dbvdd urz^dzenla /tyZko die RM-3401/ 1 S2t. 
1 d2t. 
1 S2t. WypoaalaDle dodatkove doatarc2ane ;]est na odrfboa za- 
odwieaie. 

a/ razyator obcl^SaJ^cy wg rya. C-32-1647 W/ 1 
b/ zaalXacz aleciowy typ E62^2 1 
e/ przedluiacz typ E620-3 1 
d/ gnla2do M50 C-30-5926 ' 1 
«/ wtyk N50 C-30-5925 1 1 B2t. 
1 ezt. 
1 aat. 
1 azt. 
1 S2t, k1. Zakrea cieatotllwodcls 30 - 470 MHz 3.2. Zakresy pooiam mocyi 0-1 W, 0-3 W, 0-10 W. O-30 V, 0-90 V. i.3. Wiedokladnosd aomlaru gtocys - niedokZadnbic poolaru oocy pada^^cej w waruokach dopaaowania 
w sakreele cz^atotllwosci cd 30 do 470 rtiz nle powlnna prze- 
kraczad *7% w teoperaturze 296®K 113^ C/ *1®C, 

- nledokladnosc potalaru aody cdbitej dla wapdiczynr.ika fall 

atoJqcBj w zakresla c2^stotliwosci od 90 do 4?0 f^?2 Die 
powlcna przekraezad w teoperaturze 296^7- /23®C/ il^C, 3 

- wyit«ncj« jep, vrs<1,25, 

- ohei^jaiBo^j 15 V pny obcl^Jtnlu el^glym, 

25 W n* praacl^g 3 nlBut /po tf« 10 alji. 
prztrwy/ g dwlf ffrU tfpu 6FZ2 Ivb 6F25C, »lbo t«il- UC2 C620«2 • tMip^rttura otoc 2 *nlt *5 do +40^0 
- wllgotnodd wrgl^a 20 do 8CM 

3.10. Wyaiafvt 140 mi x 305 KB x 225 

3^11. rteaa? okolo 5 kf. B. poalsnj .«y p.d.J,c,J i odblt.] ,iuiy .pr,«.c* Ue„„. 
k" V wy.okl,J =7,,tomwoioI . a«». d.«ktor«l. Kl,r«». •>= rr^pjyv. pr«z giivp,. z imi p»ocni«.J, 

- gWwn, po&i.rw. s. napl,cl. proporcjon»la. do pl.rrid.tk. 
kwodr.to.igo ?rs.p}yw,j,„j .^oy p.d,j,„j i odbltej. 
^k^:y.toniu porabollcaych odcinkd. oh.r«lrtorT.tykl d«rt- 

-L Booy. c.l« uni.zal.auo. 

_ I. «k.z.d od cz«totU«ici wpnzuodzoro colony kor.kcyJn, 

wf* k d.t.kt«r<iv a, doprt«d.on, okrwo- 

'd...yz, k.blM do cdodol «k.iniko«j r-nektowtiu. Cz. 4 d .,kaf. 1 rU^ewo uvlero dwa wzBaenlocxa z pnetwaRoalee. 

Stopnlo vojietowo vzaAeniaezy u 2 B)lenolaJ^ miorzene etaie 
DSpl^la wrtwanaj^c prsoblcfi praatok^tno. To prsebiegi zoa- 
i toJd vxaecnlone we wsucnlaczach 1 detekcjl w detek- 

toreeb ayiKJiron^csnych. Oxyokone napifCla stale stenj^^ aler- 
flikl vyehytovo orox doohods^* prxes rezystoroww dtlelaikl po- 
Biorewe, do va^ad wsuenlaczyi tworz^e a lino ujenne spr2;2o> 
nle zvrotne, ktdre stabilixuje vsnocnlenle. 
Po^.)e«)lJ( ca bat trie znajdujo aid n* tyintj iclonco ref- 
iektoaatrj. Ralety tdJdd polurwkd /at povocd tnjbokrfCa/ 

1 laledcld dvle baterla 6F25C lub 6F22 zfodnit e oznaezenln 
bleggj>eva<el. Noat^pnle nalety pokrywH^ wloty^ L zatKaan^d. 
^ kontnsla batarli obaiudlwona z\ ^adnya kla- 
vlazaa oznaoxonyB ZAdlLANIE. Jattll kliwlas Jett welinldtyp 
wdwexaa levy aiaraik wakuuje napldcla batarli , prawy - napld* 
cla atabllltowana /10 V/» 

Vika unit pMlmy zavlarai aid « abauracb oxnaczonyoh 
cst^»chd bar>d« 2 cbwll^ xvol&ltnla klavia&a uklad xoataje 
wldotoey na prtaclu okoto 2 aLnut» po czyi naatdpuja aaao- 
ctyitfia vyldczanla. Vldozeala jaat aycnalltowana blyakanlen 
dlody IwleodaaJ* 
4p.ce£o Do Jednofo fDiaoda aprxdi9*^^ prsyl^cta aid wyjicia nadaj- 
nika, do drudlago antoRd lub rwxystor obcl 42 aiJd* 2 f • Uklad aprzd* 
gecaa ^eat ayaatrycXBy 1 diatego Jeat obojdtnot do Ktdrego 
gniazda prxyld^^F^ nadsjmki a do ktdrago an tend* men la aid 
tylko rola aiemlkdw /katdy z nleh aoZe aierzy^ socjpadaJdcd 
Lub odblti) V zaletnoieL od podldczenla nadajnlka 1 anteny/. 5 1 

Po pr2y2^cztnlu w; r&fl«litOBetr wskeizuj* na Blomi* 
kaeh ^eilnocsa^nia aoe padaj^c^ i odblt^. Przel^cszLlk pod ka^- 
dyn vlamlklOB pczwala uatavld wlaiclvy saki^a posiani. 

p«wn« nl««l«lka ctf«d alenanaj aoey padaj^eaj 1 odbitaj 
Jolt pochianlana v aprtfcactu /v eolu dokonacla poclaru/. Te 
strata noey ^att wproat proporcjeaalna do ca^atotllvoiel 1 pny 
'i70 KH 2 nla przakraeza 0,29 dfi. 

Vskazaitla raflektotftatru odpovladaJ% varteiei aoey wycho* 
dz^caj St aprso^aoza. 
Jtill iaipadaneja wajdeiova BAtany rddni slf znaeznia od 
ViQ, vtady pod^^etanla apra^saeaa powoduja /azozacdlnla prey 
vli^azych cz^atotllvoiclach/ »lan^ vartodet taj lapadanOi, 
ponlawas diuffodi altktryezna odeljika Unll v apnigaeau povo* 
diija tranafomaej^ iDpadafls^i antany aldzlana^ od atrony ' 

dajnlka. Wakutak tago aada^nUc praakazyvmd &laco iA^ we 
do antany. ! 

Tan afakt soda byd pea IJ any, jaioU dlugoAd alMtrycana 
aprsvacaa nla prsakracaa 0,1 dlugodel fall. Vobac tage, U 
aprzggaoz aa diugoid alaktrycang 0,14 a, vdwczaa (‘2|atetllwoid 
<{rQnXctoa wynoal ekolo 219 Aby( pevyiaj ta^ oagatotUvedcI 
ikoapanaewad afakt vtr^canla aprtqgacza, nalagy dodad takl 
adeinak Unil algday nadajDiklafl 1 apraggaoaw, aby jago dJuj- 
go^d alaktrycana plus 0,14 a byla rdwna potovla dlxifodei fall, 
rrp. dodatkowy odolnak praavodu koncantryeaago o vapdlezyrmiku ' 

skrdcanla fall 0,66 priy czgatotllaodcl 300 mz aynoal 24 a, ' 

prty 320 Wt - 22 ca, pr*y 340 mz - 20 ea, pr«y 440 Wz - 13 ca, 
przy 470 rtfz - 12 ca, 


* Kodca liflli peweniezaj a^ zakor^zona rasyatoraal R301 
do A304 1 R309 do R306 /po eztary rdwnolagla calae z&aiajsza- 
nla isdukcyjnodol azkodllve^/. 

A309, C301, R311, C303, R310, C502, R312, C504 atanowl^ czlony 
RC korygujgca eharaktarystyk^ cztatotUwodci. D301, 0304 sg diodaal datakey^ayai, natwlaat 0302, D303 ualaszczone przaa- trzcnxxla bllsko D301 1 0304 koopanzujg vpiyv tMporatury oto- ezeoia na dlody dotakeyjna. Razyatory RSIS* R316 atanowl^ ob- elgZanla died detekeyjnych- I 

i 7 

6.2. Wzaacnlaei nanled Attlrzh z prrgtwarzaplta 

Napl^cla stale uzyakane 2 datekc^l w sprs^gac^u klaruako- 
vyni 3^ tRk Dale, 2a do ich vstBoealaula nlazb^dna vzoacnla** 
csa z przatwarza/iiaa. 

Wejscie wzoacniaeza tworz% tranzyatory poXowe T201, T202 
or«2 T2Q5, T206, Ich braaki s\ aterowana przeblegami proato- 
k^tnyal /f=135 Hz/. Ns wyjiclu prtetwomika /na C205» C225/ 
powstaje przebiag prostok^tuy o anpUtudzla proporejonalnaj do 
uzyskanago z datakejl napl^la atalago. 

Wa wziDBcnlaczach ’Yst^pnych 0e201, 0a203 prrabieg proato- 
k^tny Jest wzoiacnlanjr 40 dS i dochodsi do drlalnikow wet^pnych 
R110 do R122 I R146 do R152, irtdre h oechanlcznle sprz^ona 
z dtlelnlkaol gldunyrol. Dzielnllsl wat^pne, sa wzgl^du na allna 
ujaana sprz^tanla zwrotne obajotuj^ce s>q pQtl% wzBacnLacza 
watfpna i koneove, nle decyduj^ a tfzmocnlaniu calago ukladu. 
Tch rola sprovadza al^ jedynla do ochrony wzaacniaczy korico- 
wych przed prsesterovanieiD przy ponlarze wi^szych icocy. 

po dzlelnUcach wat^pnyeh) naatyjuJ^ wzjjiacnlaeze koncowa 
0s202, 0s204 0 wznocnlenlu oKolo 50 dB. Wzaacniacsa kodcove’ 
stanjJ^ detektory synchronicZDa T205, T204 1 T207» T2O0, Braa- 
kl tych dataktordvr a^ aterovana tyni aenytal przabiegaml proa- 
tck^tnytti CO przatwt^iki. Dzl^ki synchronloznej datakcji 
vazalkla slesynchronloaia napi^cla zakldea^%ca 1 ezuay ola a^ 
detaktovana i nle felazuj^ wynlkdvr povlani. 

Po detektorach aynchronlcznyeh naat^uj^ czlony RC o aa- 
lej cs^stotllwoicl granicznaj R213, C213 1 R233» C253- 
nils uzyakuja 8l^ stab lino sd praoy ukladu bez tendancji do aajoo- 
wzbudzenia. Na kondensatcrach C?13 1 C233 povstaja napl^le 
wyprcatowana okolo 0,7 V /pelna wychylanl© wskazdwek aiarnUsdw 
na katdyiD zakresia poraiaru/. To napl^cle Jast doprowedzone do 
dzielnikdv gldwnych vyznaczaj^cychjzakraay poalardw; R105 do 
R112, R133 do R142. 

2 wyji^cla dzielnikdv gldwnych, tzn. z punktdv pola^czanla 
rezystordw H105 1 R106 oraz R135 i R136 podzlelone napl^ci© 
doprowadzone Jest przaz dlody koopensacji taaperatunovego dryf- 
tu rare v sprz^gaezu klarunkowym D302, 0303 do alaktrody /2pdd- 
le/ tranzyatordv polowych T202, T206. Rezyatory R103, R133 

3 wraz z potencJoDetraoi korakejl zera R 101 , RiJI 1 dzialnlkaai 
H 102 , H104 i R132» R13^ dajq. wstfpn^ nlawielto^ polaryzacj? 
ufnc211vlaj%c ustavianie wskazdwek (nlomikov na zero przy braku 
Qiarzonego aygnaZu. 

Przy pomlarza napi^cla bataril 1 napl^ela Btabilizowanago 
/w chvlll przyclskania klavisza ZASILANIE/ naat^uje odl^cza- 
nla iBlarnikdw od gale^i sprzt2ant« zv/rotnego I przyl^czenie ich 
przaz R123 do biegundw bataril /Ml/ oraz przez R153 do napl^ia 
atebllizowanego 10 V /H2/. Nla nast^uje przy tyt rozexvanla 
gal^zl aprzat®” zvrotnych /pozoataj^ rezyatory R124 i R154/. 

S. 5. Generator Imouladv proatckatnycn 

Potrzabny do przetvornlka t rtatektora aynchronlcznego 
"przebiag proetok^tny wytwarzany jest przez ukled acalony 
0a205. 

ft 

Tranzystor T209 zvi^sza "strooosc zboezy przebiagu , 
a T210 cdwraca fazf. tf tan sposdb ra kolektorach T209, T210 
otrzynuja sl^ dwe "przeblagi proatok^tne" przesuni^te vzgl^de® 
a labia w fazle o 180 ^. 

6.ct. Ukled zasilanlB 

Uklad czaaovy /tioier/r powoduj^cy wli\czenie zasila^ 
nla Da przeciqg okolo 2 olaut, tvcrz^ tranzystory T108 do 
T110. Stelq czaau wyznaczaj^c^ czaa wlqozeiUa okredlaj^ Cl 06 
1 R177. 

Z obwil^ wcl2&l^cla klawlaza 2A5ILANIE zoataja podane 
przez R173 napifcla dodatnia na baz^ TIOS, co powoduja prze- 
piyv pr^du przez tan tranzystor oraz przez 'THO 1 T109. Kon- 
denaator C106 aiajduje al^ v a tend a nienaladowanyn. Od tsoiaeri' 
tu zvolnienla klaviaza Cl 06 zaczyna ladowad ai^ przez R177, 
Wyl^^senia ukladu po ozasie okolo 2 mlnut naat^uje raptownla 
tzn. wdvozaaj gdy napl%cle na C106 osi^gnie tak^ wartosdi it 
pr^d plyn^cy przaz Tioe zioaleje n» tyle, aby T110 calkowlcla 
etworzyt Tiog. wtady napI?oie na kolektorze T109 spada, co po- 
glt^ie Stan zatkanla n08. Wskutek takiego lawlnowegc dzlala- 
nla uklad netyohniaat przestaje przewodzld. 

Uklad sygnallzacji wt^czenla zbudo- 
vany Jeat na T105 do T107. TI 05 1 T106 atanowl^ oultiwibrator, 

9 T107 - atoplsr^ kluczuj^cy. Zastosowsnia cz 2 onu 
i176, C 10 i* povoduje, te batfria nl« Jest obcl 0 ona lopulsowo 
pr«)dein dlody die/iee^eej D 101 /dzlale^le u^redniaj^ee/, Celero 
ukisdu blyskovej sygralizacjl wZ^czenla Jest oascs^zanie ba- 
Uklad takl przy parokrotnle DnXeJszyiB zuiyclu anergll 
daje sllnlcjszy efekt wlrualny /blyskanie latvriej si? dodtrze- 
•a niZ a'./iecenle ci^gte/. 

stabllitatcrze naplfcia pracuj^ T 101 
do T104. Tranzystcr T 103 jest ezlbnem v/ykonawczym, T102 i T10U 
stane ^zpraenlacz regulaeyjny, Jako odnlesienls przyj?to na- 
pl^cie odcl?cla tranzystora polowego T101 , Jest to napl^ie 
-^dzy trairJ^ a zrodien, przy ktdrym tranzystor ten Jeszcze nle 
prze'*odzi. 

Jeteli wsrtoic ta tosteje przekroczona, pr%d zaczyna ply* 
n?d.Tak uzystume. napi?ele edniesianla cechuja si? dobr^ sba- 
loj^cl^ teioperaturow^, a potrzebny do tego oelu pr^d Jest wle- 
lokrotnle I’miejezy nil przy rozwt^zanlach z dlo dq Zenera. Za 
poriocq R 166 nozna ustawld napi?cle stabilizowane 10 V. 

Ukiad podzlalu napl?cla etabllizo- 
V a n e g o wrgl?<!eiD oiasy jest zrealizovany przy ulyclu wzmac- 
niacza ope racy jnego Os 206. Dzifkl teou ukladowi nie trzeba 
osobno stabilizowad nepl^cla dodatnlego /*U V/ 1 ujenhego /-6 V/. 

Ze wzglfdu na duie vzAoonlenle naplfclowe tegs vzaiaenia- 
cza uzyskuje si? djlg stabllnoid podzialu napi?cl 8 , zaleln^ 
jedynle od stsbilnoicl dzialniks R161 dolRl64. 

7. irSKAZOWKI DOrYCZACE HiPfUW 
7.1. Doatgp do ^m? t pzJl^ obudovy 

Aby uzyskec dost?p ido elenentdw vevn^trz obudowy, wysta- 
rcty odkr?cic dwa wkr?ty u gdry 1 dwa u do 2 u, «o umolllwia 
prze$unl?cie do tylu i zdj?cie ^clanek gdmej i dolnej. 

Po odkr^cenlu czterech dalszych wkr?tdw looina zdj^d pok- 
ry\/.<l ekrsnujRcego pudelke umleizczonego vewn^trs obudowy. 

'.Z. Usie. flame naoiec j stabilizoKanego 

*'l?dzy punkta»i 101 1 103 na dutej ply tee drukovanej na - 
?i«le pcrvlrno T/ncslt 10*0,2 V. :tepi?cio to daje # 1 ? ustavrid potenejometreo R166. V prrypedku, gdy podzial napl?cia 
/*4 *0,2 V w punkele 101 i -6*0,2 V, w punkcle 103 / jest ole- 
prawidlowy^nalely sprawdzid prawidlcwosc dzialS4ila Qs206 iub 
dzlelnik R161, R162, R163, R164 /rdwniel R 101 , H131/. 

7.3. Usta^ienla prawidlowoscl wskazan Jtooy 

Dysponujf^c generator©™ oiocy vyaokiej cz?stotliwodci 
I t.'zorcowym mlernlltleiD (Boey aolna skontro lowed prawidiowoSd 
wakazart iQOcy. NaleZy podl^czyc sprz?gacz oi?dzy generator 00 - 
cy a wzorcowy aiemlk mocy. Doregulowanie wskazail rcallzujo 
si? potencjoBBtraml R113 do R117 Alerunek A/ 1 R1i»3 do R147 
Alerunek B/, posluguj%c si? scheoiatem Ideowyo w celu identy- 
flkacjl potenojoHietrw. potenojouiatry te znajduj? si? na duSej . 
plytee drukowanej, w poblizo plyty czolowej, Po korekcji wska- 
zart w jednyD kienmku nalely odwrdclc klerunek sprz?gacza dla 
uatawleoia socy w druglo klerunku. 

Spravdzenie wlaanego WF3 

Sprdwdzenia tego.molna dokonad dysponuj^c generatoreo) 
iBOcy, wzorcDwym reflektonetrao oraz rezystoreui obclqlaJacy^ 

0 bordzo oalyfi WFS. Poalar jest trudny! Nie nel eZy przy tym 
oylic tfPO wprowcdzsnego w linl? przez sprz?gscz 1 falszywego 
VFS, wake zyvanego przez badany reflektometr przy oboi^zeniu 
czyato rzBczywistym. Ten drug! przypadek daje si? skorygowac 
przez zjDlan? szczeliny ol?dzy linl? gldwn? i pooocnlcz^ w sprz?- 
gaezu; jadnak te regulacja jest trudna, wyvaga docv/iadczenla 

1 calkowltej pe\dioici, Ze utywajiy rezyetor obci^laj^cy i prze- 
wody iRCz^oe Pls wprowadzaj^ WPS. Do tycn celdw oie nadaje si? 
razystor atadovi^cy wyposatenle ref lektoToetru • 

Refulaeji I^FS dokonyvac wlnien producent. 

■ a. VTfliAGAMli^ p^TYCZACE TfiAHSPORTU I PR2ECH0WVWAMIA 
G. 1 j Transport 

Podozaa trsnsportowanla przyrz^l powlnian znajdowac si? 
w opakowenlu oeh.ronn 0 -transport ewyio. Opakowanie pewinno bye 
zapiombwan© lub zabezpieczonn ntlepk^ nie j sou Jego zazkni?- 

eia. tSa opoko'./aniu powlnny znajdowac si? napiey ijj/oraacyjno- 
-cotrzegawcze zaleesj^ce ostroZne obchodzenle aie z prsesylke. 

11 10. WYKA2 smiEirrov .. flzaale transportu powijwy by 6 ««,chowane naat^ujqce vanmKit 

- temperature otoczeniat -25® - *55 C 

- wllgotnoic wr.gl^in®' vl^ssa nl2 9S^ 

- eiJ^nlenie eLmosferyczne: 60 - 106 kTa 

To praetransportowaniu prtyrz^d ootma wl^czy6 do zaallania po 
2 -jodzinfCh pr7.eby\'/aria w poraleszczeniu o temperaturze +5® do 
•40®C 1 wilgotnoacl wzglfdnej 20 do 8W. 

8.2. Frzechorrr/anle 

Pr^ec^ov.Twanla przyrz^du w opakouanlu trajiaportov/yn nle 
oowinno trwac dluiej ni2 6 siesl$cy. Przyrz^d bez opakowanla 
T.ozno przechoi/ywac w takich wamckach klijoatycznych, Jak przy 
transporcie. Powletrze w poioleszozeniu, w ktdryu Jest przecho- 
t/ywary przyr;'^djnte powLnno zavlerac Bkladnlkdvr wywciuj^oych 
korozj^. 

Przyrt^d nie powijilen bye nsrazony na udsry 1 odezuwaljie 
wlbreoje, a urz^dzenia grzejne pooleszcr.enls nie pewlnny od- 
dziai^ywat: na niego bezposrednlo. 0, ;JYV]17 r:7,F5CI 2AMIE^yyCH 

do eerll 30 reflektooietr<5w jlub die wykonanie 30 napraw Lp. 


Nazva 1 typ elenentu 


Nr rys. 
Nr WT 
Nr norny 


Produceot 


llei£ 
sztuk 
V koas- 
plecie 


tAi/agi 


1 


Z 


3 


4 


5 


6 


1 


Rleeenty Mg aplsu v 
niniejazej inatrukcjl 


1 kOS9- 
plat 
Z 


Oilazdo C-50 


]>30-53i*1 
4 
3 


wtyk aric-50 


C-30-5851 
2 
u 


Gniazdo BIJC-50 


D-30-5347 
2 
5 


Hezystor obei^iajqey 
typ E620-1 


C-32-1647 
1 
6 


Styk 


D-12-5511 
4 
7 


Wtyk C-50 


D- 30-5861 
4 

4»« 


Oznaezenie 

acheiBatyczne 


Typ 1 dane technlczne 


1 


2 


3 


1 


R101 


REZYSTOR? I POTENCJOflETRY 
CT-1 kS2*2i»-0,5 W 


2 


HI 02 


HFR-0,5 W-328 kSJ-1?4; TWl-100 


3 


H103 


MTR-0,5 W-205 kO-1*? TWR-100 


4 


H104, R105 


(IFR-0,125 W-2,05 kiJ-IJS; TWfl-100 


3 


R106 


HTR-0,125 V-2,37 kS3-^%^, TWR-100 


6 


R107 


ntT-0,125 W-Q2/2-A10K/-55/125/21 


7 


R106 


IILT-0,125 W-160I7-/+5S6/-55/125/21 


0 


R109 


MLT-0,125 V-620C-/+5W/-55/125/21 


9 


R110 


H?.T -0,125 W-2,2 ka-/+1C«/-5 5/1 25/21 


10 


R111 


MLT-0,125 Vf-2,7 kO-/+10«/-55/l25/21 


11 


R112 


MLT-0,125 W-4,7 kJ7-/+10y/-55/125/21 


12 


R113-R117 


CN 15.1-1 N-10 kO- 55/125/56 


13 


R11S 


HLX-0,125 W-6,a kO-/*l0K/-55/125/21 


14 


R119 


HlT-0,125 W-2.2 ki?-/*1C»/-35/l 25/21 


15 


R120 


HLT-0,125 W-660fl-/*10K/-55/125/21 


16 


R121 


MLT-0,125 W-1 500'/+ 105i/-5 5/1 25/21 


17 


R122 


MLT-0 , 1 25 W-20OO. /+ 5K/-55 /1 25/21 


16 


R123 


MFR-0,5 W-328 W3-19i; TWR-100 


19 


R124 


MLT-0,125 W-10 kn-/+10»/-55/1 25/21 


20 


R125 


NTC-110-15 kS9-/*10?6/-25/100/04 


21 

2Z 

23 


H131 


CT-1 W3*2W-0,5 W 


24 


HI 32 


MFR-0,5 W-328 kS3-1%j TWR-100 


25 


R133 


MFR-0,5 W-205 JcO-1%; , TWR-100 


26 


R134. R135 


[MFR-0, 125 W-2,05 kfi-W; TWH-100 


27 


R136 


KFR-0,125 W-2,37 ld?-1«; TWR-100 


28 


R137 


HLT-0,125 W-e2«-/*1C«/-55/125/21 


29 


R130 


MtT-0,125 V-1cOO-/*55tf/-35/12*/21 


30 


R139 


MLT-0,125 W-620fl-/-.5»/" 55/1 25/21 


31 


R140 


MLT-0,125 ’-J-2,2 kS>-/*10:S/-55/1 25/21 


13 
2 


».T“0»<25 V-2,7 kO-/*10«/-55/1S5/21 
MM-0,125 ki%/ilC?fiA55/1 25/21 

CK 15.1-1 W-10 kS2.55/l25/56 
;1LT-0»125 tf-6.8 kfl-/*1'W-55/125/21 
:iLT-0,125 W-2,2 kQ-/*10«/-55/125/21 
;XT-0,125 W-.660a/*10S/-55/l25/21 
rxT-0,125 w-i50SX/*iw/-S5/l 25/21 
r XT- 0 , 1 2 5 w- 2000- /*5;i/-55 /1 2 5/21 
:7?t-0,5 1^-221 kS?*JS; TVn-100 
:*IT-C,125 1i-10 kO-/ilW/-55/125/21 
irrC-110-15 ktt-/+lCft/-25/1O0/0i‘ :xr-^,125 V-20 kO./.5?6/-55/1 25/21 
!-LT-0,125 v:-2 ki)-/i5«/-55/125/21 
JU-0,125 V-9.1 kO*/*5»/-55/l25/21 
?XT-0,125 kO-/i5H/-5 5/1 25/21 

MLT-0,125 W-150 kfi-/*iai/- 55/1 25/21 
Ct* 15.1-1 Vr-220 kfl- 5 5/1 25/56 
ti.T-0,125 V-530 kCL/.l03«/-5 5/1 25/21 
MtT-0,125 V-220 kO-/*lW/-55/125/21 
rXT-0,125 7-100 W>^/i1C«/-55/1 25/21 
r LI- 0,1 25 w-i*7 kfX/±1C«/-55/125/21 
! XT-0, 125 W-1C0 W>-/4 1054/- 55/1 25/21 
|;LT-0,125 W-470 kOi/+H»/- 55/1 25/21 
T1LT-y,125 W-220 kfl-/.lO«/-55/125/21 
IXT-0,125 W-100 kO./+1094/-55/l 25/21 
;XT-0,125 7-220 kf2t/+1«/-55/125/21 
i^T-0,125 7-10 kO-/*10«/-55/1 25/21 
:XT-0,125 7-1 MOi/.1«/-55/125/21 
•y.T-0.125 7-2,2 kC^/*ia4/-55/125/21 
TLT-0,125 W-220 kOt/*K»/-55/125/21 
;‘AI-0,125 y-10 kr?*/i1C«/-5 5/1 25/21 
:'LT-0,125 7-5,9 W>-/*1C«/- 55/1 25/21 1 


2 


3 


70 


R201 


HFR-0,125 W-2260-19fi} T7R-10O 


71 


R202 


KlT-0,125 7-470 Irf2-/i1 OK/- 55/1 25/21 


72 


R203* 


HIT-0,125 W-22 W3-/+10K/-55/1 25/21 


73 


R204 


HtT-0,125 7-2,2 rtJ-/i10K/-55/125/21 


74 


R205 


MtT-0,125 7-4«-/i10K/-55/l 25/21 


75 


R206 


HLT-0,125 7-2200-/i1C«/-55/125/21 


76 


R207 


IttT-0,125 W-100 «^/+10K/-55/125/21 


77 


R20S 


MLT-0,125 7-2200-/i1Ctt/-55/1 25/21 


7a 


R209 


MLT-0,125 7-47n-/i10%/-55/1 25/21 


79 


R210 


MLT-0,125 7-2,2 WO-/* 1 0K/- 5 5/1 25/21 


80 


R211 


MLT-0,125 7-6,0 kiO-/*1CK/- 55/1 25/21 


81 


R212 


MLT-0,125 7-2,2 MO- /*1CK/- 55/1 25/21 


82 


R213 


MLT-0,125 7-2200./i1C«/-55/125/21 


83 


R214 


MLT-0,125 7-100 kO-/i1C»/-55/125/21 


84 


R215 


MLT-0,125 W-100 kSJ-/.1CK/-55/l 25/21 


85 

86 


R221 


MPR-0,125 W-22«J-1K; TWR-100 


87 


R222 


HLT-0,125 W-470 KO-/+1CK/- 55/1 25/21 


08 


R223 


KtT-0,125 W-22 kiJ-/*1 056/- 55/1 25/21 


69 


R224 


HLT-0,125 W-2,2 irOV*1QK/-55/125/21 


90 


R225 


f^T-0,125 W-4i«p-/*1CK/-55/l25/21 


91 


R226 


HLT-0,125 W-22OO-/+1096/-55/1 25/21 


92 


R227 


HLT-0,125 W-100 WO- /*1 056/- 5 5/1 25/21 


93 


R228 


HLT-0,125 W-2200-/*1CW/-55/125/21 


94 


R229 


rXT-0,125 W-47O-/i10?6/-55/l25/21 


95 


R230 


HLT-0,125 W-2,2 M0-/+1CK/-55/1 25/21 


96 


R231 


KLT-0,125 W-6,8 kO^/+10K/-55/1 25/21 


97 


R232 


HLT-0,125 W-2,2 HS^/ilCK/- 55/ 125/21 


98 


R233 


Jtt,T-Q,125 W-22QO-/+10K/-55/125/21 


99 


R234, R235 


HLT-0,125 W-100 kS3-/*1C«/-55/125/21 


100 ’ 

101 

102 


R241 


TILr-0,125 W-47 ki?-/i10K/-55/125/21 


103 


R242 


^S.T-0.125 W-2,2 kO-/*10K/-55/1 25/21 


104 


R245 


MtT-0,125 7-47O-/*10K/-55/1 25/21 


105 


R244 


CN 15.1-1 7-4.7 kl^55/1 25/56 


106 


R245 


MLT-0,125 7-8,2 ki?-/±10K/-35/125/21 15 

R 2 t» 6 , R 247 
R2ii0 

I R 250 

' R 251 
H 252 
i R 253 ri 3 Cl-R 3 S 9 

a R?09, R310 
9 R311, R312 

20 R513, R3H 

21 R315, R316 

22 
23 

R&01-jy»04 

25 R4»05-Hi.07 

26 Fy*OB, W09 
2? 

i 2 d C 

29 C18-C22 

30 C1Q1» C102 
C107 

31 C103 

32 C1D4 

33 C105 

% C106 

?5 C106, C109 

36 Cl 

37 C200-C203 

30 C2( 

39 C2i 

C2c 
C2< 2 


i 3 


C 2 D 9 


typu 2 - 04 /U -470 uF /10 7 


C 210 


KFP£- 2 F- 6 k 6 - 1 0000 - /- 20 /*e 0 /- 25 - 25 / 070/1 0 


C 211 


typu 2 - 04 /U -47 >aP /16 7 


C 212 


MRSE- 01&-025 0,22 pF i 1 »; 100 V 


C 213 


typu 2 -O 4 /U -470 uF /10 V 


I 

C 220 -C 223 


KKSE-^ 018 - 02 ; 0,22 pF 100 V 


C 22 b 


MRSE- 0 ie- 02 s 0 ,^f 7 pF + 10 fi{ 100 V 


C 225 


0 'P£- 2 F- 63 i 6-1 0000 -/- 20 /*e 0 /- 25 - 25 / 070 / 1 0 


C 226 


typu 2 - 04 /U -470 uF/lO V 


C 227 ^ C 220 


typu 2 - 06 /y-IO uP /16 V 


C 229 


typu 2 - 04 /U -470 pF /10 V 


C 230 


IffP£- 2 F- 6 x 6 - 1 0000 -/- 20 /> 80 /- 25 - 25 / 070/1 0 


C 231 


typu 2 - 04 /U-a? pP /16 7 


C 232 


HK 3 E- 018 - 02 ; 0.22 pP ‘iW; 100 V 


C 233 


typu 2 - 04 /U -470 pF /10 7 


C 2 i »1 


MKSE- 0 ia- 02 ; 0,1 pF - 1-1 100 V 


C 2 kZ 


KFPr 2 E- 5 - 1 000-/- 20 /+50 /- 250 - 25 / 0 S 5/1 0 


C 2 t »3 


KCPf- 1 B-U- 5 x 5 - 62 -K- 25-659 


C 2 fc 4 , C 245 


typu 2 - 04 /U -470 pP /10 7 


C 301 , C 302 


IBOpF wylconani^ sp«c^aln« 


C 305 , C 304 


1 nF wyk 9 n$j^i 7 ' spscjalse 


C 305 -C 312 


KPRp - 2 E- 3 X 8 - 1 000 - / 0 /- 1 00 /- 250 - 25 / 06 5 /04 


C 513 -C 316 


InF wykonanla specJaXsa 
1 ? 


1 


! 2 


ISO 


1 

D101 


181 
182 


0201 


183 


D202, D203 


1fV* 


D301->D504 


185 
186 


T101 


18? 


T102 


188 


T103 


189 


T1 04 


190 


T105, T106 


t9l 


T107 


192 


T106 

1 


193 

194 
195 
196 
197 


T201 -T208 


198 


T209, T210 


199 
200 
201 


Qs201 -OsZOS 


202 
203 
204 
205 
206 
207 
200 


111 


209 


r:? 


•.10 

DIODY 
CCtXP 04 

BAP 812 
DAP 794; 5A6 

AAz ie 

TRAKZySTOM 
BF 245 3; 40/100/04 
BC 178 A; 656 
BC 108 A; 656 
BC 178 A? 656 
BC 108 A; 656 
BC 178 A? 656 
BC 107 A; 656 
BC 177 A; 656 
BC 107 A; 656 BF 245 Bj 40/100/04 
BC 178 A; 656 UKLADY 3CAL0HE 

ULY 7741 N; 00/070/21 • HIKR0AHPSR0MIBR2E 

I'T-2A-0-60 ajA TIFfej dkalA wg rys. C-30-5033 
tr-ZA-O-^Q *iA rJFe: skalA wg ry». C-30-5053-2 2 1 2 3 [ , PRZBL4CZNIKI 

215 I PI 01, PI 02 Rlawlszowe segment owe wg rys. C-3Q-5644 

214 PI 03 JCLawissevy aegventowy wg i^a. C-30-5845 

215 

216 
217 

DtAWIKI 

220 L201, 1^02 UKF DR 10 «H/4 A 

GNIAZDA 

221 01 W22-02 

222 0301, G302 wykonanie apacJeZne WYKRES ms